top of page
HOME
Surtax-StrippedBackground-Blue.png
White Common Cents text logo
White your penny at work logo
Penny

Kouman taks la peni travay

Daprè lwa eta Florid la, konte yo ka enpoze yon taks sou lavant diskresyonè pou envesti nan amelyorasyon kominote lokal yo. Li dwe apwouve pa yon majorite nan votè yo nan yon referandòm. Nan twa referandòm siksesif, votè Konte Sarasota yo te otorize yon surtax lavant 1%, sou tèt taks lavant leta 6%, pou envesti nan pwojè amelyorasyon kapital pou konte, distri lekòl la ak minisipalite yo.

1% sa a, oswa yon sèl-santim taks sou lavant, sèlman aplike nan premye $ 5,000 * nan nenpòt ki achte ki sijè a taks sou lavant leta a (maksimòm de $ 50).

Yon ka nan revni an resevwa lajan nan Distri Lekòl la. Rès 75% a distribiye nan mitan konte a ak minisipalite yo ki baze sou popilasyon an.

Montan yo ka itilize sèlman pou envesti nan pwojè piblik tankou pak, wout, twotwa, bibliyotèk ak lekòl; yo pa ka itilize pou peye pou depans fonksyònman jeneral yo.

Sarasota County Surtax IV Annotated Ballot Language.

Click the image to enlarge/view a plain text version.

A second ballot question to accelerate voter-approved community projects through issuance of one-cent sales tax bonds also passed.

 

We invite you to use this website to:

  • Explore approved community improvement projects by municipality.

  • Review individual project details.

  • Use the interactive map to search for projects near you.

Surtax_Post-Election Outreach FACT SHEETS-WEB.jpg

On Nov. 8, Sarasota County citizens voted to continue funding for local improvements through renewal of the penny sales tax. The current penny sales tax will expire on Dec. 31, 2024. The new penny sales tax will be effective on Jan. 1, 2025. It will continue through Dec. 31, 2039.

 

The 1% sales surtax, on top of the 6% state sales tax, will fund investments in capital improvement projects for the county, school board and municipalities. It will apply to the first $5,000 of any purchase that is subject to the state sales tax. Proceeds from the surtax may only be used to invest in public infrastructure projects such as public safety, the environment, water quality, libraries, parks, schools and roads; it may not be used to pay for general operating expenses.

Click the image above to enlarge it.

Common Cents with Commissioner Mike Moran

Common Cents with Commissioner Mike Moran

Common Cents with Commissioner Mike Moran

Common Cents with Sheriff Kurt Hoffman

Common Cents with Clerk of the Circuit Court and County Comptroller Karen Rushing

Reyinyon piblik ak atelye kap vini yo

bottom of page